Surah A’raaf – Part 21 (14/07/14)

Quran Tafseer of Surah A'raaf (Part 21). Title: Prophets from amongst humans, Nabi (s.a.w.) bashar, Dawah of Prophet Nuh (a.s.)

21st Jul
Surah A’raaf – Part 21 (14/07/14)

Surah A’raaf – Part 20 (13/07/14)

Quran Tafseer of Surah A'raaf (Part 20). Title: Bowl of the heart, Shirk in people of Prophet Nuh (a.s.)

21st Jul
Surah A’raaf – Part 20 (13/07/14)